[KB3621] Jak utworzyć dwa profile aktualizacji za pomocą ESET REMOTE ADMINISTRATOR? (6.x)

Problem

 • Konfiguracja klienta pozwalająca na aktualizację stacji roboczych/użytkowników mobilnych bezpośrednio z serwerów ESET, jeżeli podstawowy serwer aktualizacyjny nie jest dostępny.

 

Rozwiązanie

ESET Remote Administrator wersja 6.1.28.0 i późniejsze

Poniższe kroki powinny być wykonywane na wersjach ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6.1.28.0 i późniejszych

I. Tworzenie nowego profilu

 1. Otwieramy konsolę ESET Remote Administrator za pomocą przeglądarki internetowej.
   
 2. Klikamy Administrator  → Polityki i wybieramy politykę, którą chcemy zmodyfikować.
   
 3. Klikamy Polityki → Edycja.

  Tworzenie nowej polityki

  W tym przykładzie edytujemy istniejącą politykę. Jeżeli tworzysz nową politukę, należy podać informajce o naszym serwerze (np. adres IP serwera kopii dystrybucyjnej). Jeżeli korzystamy  z serwera ERA lub HTTP Proxy w celu dystrybucji aktualizacji należy podać odpowiednie informacje w polityce.

   

 4. Rozwijamy sekcję Ustawienia.
   
 5. Klikamy przycisk Aktualizacja, rozwijamy sekcję Ogólne i wybieramy opcję Edycja.

   

 6. Wprowadzamy nazwę w pustym polu i klikamy przycisk Dodaj

   

 7. Klikamy Zapisz.

   

 8. Wybieramy profil, który został przed chwilą stworzony w sekcji Wybrany profil.

   

 9. Rozwijamy sekcję HTTP Proxy i wybieramy Nie używaj serwera proxy z menu rozwijalnego i wybieramy Zakończ.

  W przyszłości, stacje klienckie przypisane do zmodyfikowanej polityki w pierwszej kolejności będą próbowały pobierać aktualizacje z domyślnego profilu – jeżeli to zawiedzie w drugim kroku zostaną pobrane aktualizacje z serwerów ESET.

   

II. Modyfikacja automatycznego zadania aktualizacji

Poniższe kroki zapewnią najnowsze aktualizacje sygnatur wirusów po kliknięciu przez użytkownika przycisku Aktualizuj teraz. Bez wprowadzenia proponowanych zmian standardowe zadanie aktualizacji inicjowane przez użytkownika zakończy się niepowodzeniem. Nie ma to jednak wpływu na automatyczne zadanie aktualizacji, którego profil został zmodyfikowany powyżej. Będzie ono prawidłowo aktualizować ESET zgodnie z ustawionym interwałem czasowym.

 1. Otwieramy konsolę ESET REMOTE ADMINISTRATOR za pomocą przeglądarki internetowej
   
 2. Klikamy Administrator  → Polityki i wybieramy politykę, którą chcemy zmodyfikować
   
 3. Klikamy Polityki → Edycja.

   

 4. Rozwijamy sekcję Ustawienia i upewniamy się, że wybranym elementem do edycji jest ESET Security Product z menu rozwijalnego.
   
 5. Klikamy Narzędzia, rozwijamy sekcję Harmonogram i wybieramy Edycja.

   

 6. Zaznaczamy zadanie Regularna automatyczna aktualizacja i wybieramy Edycja.

   

 7. Klikamy Dalej.

   

 8. Klikamy Dalej.

   

 9. Zostawiamy domyślny czas między wykonywaniem powtórzeń tego zadania i wybieramy Dalej.

   

 10. Upewniamy się, że zaznaczona jest opcja W następnym zaplanowanym terminie i wybieramy Dalej.

   

 11. Klikamy na suwak obok sekcji Użyj profilu domyślnego (poniżej Profil używany przy aktualizacji) i upewniamy się, że wybrany jest domyślny profil (Mój profil) menu rozwijalnego.
   
 12. Klikamy na suwak obok sekcji Użyj profilu domyślnego (poniżej Profil zapasowy używany przy aktualizacji) i wybieramy profil utworzony w części pierwszej (Aktualizacja bez proxy http). Na końcu klikamy Zakończ.

   

 13. Klikamy Zapisz.

   

 14. Klikamy Zakończ.

  JD

Dodatkowa pomoc