[KB6753] ESET Security Management Center Web Console nie otwiera się (7.x)

Problem

 • ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) nie otwiera się
 • Otrzymujesz komunikat „Strona internetowa jest nieosiągalna”
 • Musisz wykonać reinstalację Apache Tomcat 9

Rozwiązanie

Jeżeli konsola ESET Security Management Center nie uruchamia się lub okno logowania ładuje się bez końca, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Zacznij od części I i przechodź do następnych punktów tylko wtedy, gdy problem nie został rozwiązany.

I. Wykonaj restart usług ESET Security Management Center i Apache Tomcat

 1. Upewnij się, że posiadasz wspieraną przeglądarkę internetową, aby korzystać z ESET Security Management Center Web Console.
 2. Zrestartuj usługę ESMC Server.
 3. Zrestartuj usługę Apache Tomcat.
 4. Spróbuj otworzyć ESET Security Management Center Web Console (7.x).

Jeżeli uruchomienie strony ESMC Web Console w dalszym ciągu się nie powodzi wykonuj dalsze kroki postępując zgodnie z opisem w części II.

 

II. Sprawdź, czy nie występują konflikty portów

 1. Wciśnij klawisz Windows + R, wpisz cmd w otwarte okno Uruchom, a następnie kliknij OK celem uruchomienia Wiersza polecenia. Wpisz poniższą komendę:

  netstat –aobn

 

 1. Zweryfikuj, czy Tomcat7.exe nasłuchuje na portach 443 lub 8443. Jak mogę zmienić porty wykorzystywane przez ESET Security Management Center Web Console? (7.x).
 2. Spróbuj otworzyć ESET Security Management Center Web Console (7.x).

Jeżeli uruchomienie strony ESMC Web Console w dalszym ciągu się nie powodzi wykonuj dalsze kroki postępując zgodnie z opisem w części III.

 

III. Wykonaj ponowną instalację środowiska Apache Tomcat i komponentu Webconsole

Możesz przeinstalować Apache Tomcat 9 wykorzystując instalator All-In-One (AIO).

 1. Wykonaj kopię zapasową folderu: %Program Files%\Apache Software Foundation\

 2. Pobierz odpowiedni instalator AIO.
 3. Wypakuj pobrany instalator i uruchom plik Setup.exe. Kliknij Uruchom w przypadku wyświetlenia ostrzeżenia. 4. Wybierz preferowany język instalacji i kliknij Dalej.

 5. Wybierz Odinstaluj, kliknij Dalej. 6. Zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika końcowego, zanim klikniesz Dalej.

 7. Odznacz wszystkie komponenty poza ESET Security Management Center Webconsole i Apache Tomcat, a następnie kliknij Odinstaluj. 8. Po zakończeniu procesu kliknij przycisk Zakończ.

 9. Uruchom ponownie aplikację Setup.exe. Kliknij Uruchom w przypadku wyświetlenia ostrzeżenia.

 10. Wybierz preferowany język instalacji i kliknij Dalej.

 11. Wybierz Zainstaluj, i kliknij Dalej.

 12. Zaakceptuj Umowę licencyjną użytkownika końcowego, zanim klikniesz Dalej.

 13. Zaznacz tylko ESET Security Management Center Webconsole i Apache Tomcat, następnie kliknij Dalej. 14. Zaznacz istniejącą instancję JDK (ponieważ instalujesz komponent Tomcat ponownie, masz już najprawdopodobniej niezbędny pakiet).

 15. Kliknij Instaluj i poczekaj aż proces dobiegnie końca. 16. Kliknij Zakończ, aby wyłączyć instalator.

 17. Przywróć pliki, których kopię zapasową wykonałeś w kroku 1.:
  • .keystore
  • conf/server.xml

 18. Uruchom aplikację Usługi z poziomu Menu Start.

 19. Uruchom ponownie usługę Apache Tomcat.

 

Jeżeli nie chcesz wykorzystać plików .keystoreserver.xml z kopii zapasowej, utwórz nowy plik .keystore zgodnie z poniższym opisem:

Tworzenie nowego pliku keystore

Kopia zapasowa plików keystore i server.xml

Zgodnie z poniższymi instrukcjami utworzone zostaną pliki: .keystore i server.xml. Możesz także wykonać i zastąpić je w odpowiedniej lokalizacji. Ppniżej przykładowe lokalizacje:
.keystore - (C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\.keystore)
server.xml - (C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\server.xml)
 1. W oknie Wiersza polecenia przejdź do folderu bin dostępnym w katalogu Java (np. C:\Program Files\openjdk-11.0.1_windows-x64_bin\jdk-11.0.1\bin\) i następnie wykonaj komendę zgodnie z poniższym schematem po podstawieniu odpowiednich wartości (zgodnie z poniższym opisem)
  keytool.exe -genkey -alias "tomcat" -keyalg RSA -keysize 4096 -validity 3650 -keystore "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\tomcat.keystore" -storepass "yourpassword" -keypass "yourpassword" -dname "CN=Unknown, OU=Unknown, O=Unknown, L=Unknown, ST=Unknown, C=Unknown"

  Podstaw odpowiednie wartości tworząc komendę

  • Wprowadź tutaj swoje hasło. Hasło zostanie wpisane jawnym tekstem.
  • Wprowadź informacje dotyczące certyfikatu:
   CN: Nazwa pospolita (identyfikuje w pełni klasyfikowaną nazwę domen skojarzone z certyfikatem)
   OU: Jednostka organizacyjna
   O: Organizacja (nazwa firmy)
   L: Lokalizacja (Miasto)
   ST: Województwo (Stan)
   C: Kod kraju
 1. Otwórz plik server.xml zlokalizowany w poniższym katalogu:

  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\server.xml

 2. Znajdź odpowiedni wiersz i edytuj wpis dotyczący wykorzystywanych portów w pliku server.xml:


443" />
443" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false"

disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS"

keyAlias="tomcat" keystoreFile="tomcat.keystore" keystorePass="YOURPASSWORD"/>

Important!

  • Jeżeli port 443 jest wykorzystywany zmień go na 8443.
  • W polu keystorePass=YOURPASSWORD, wpisz hasło do pliku keystore, które zostało nadane podczas tworzenia pliku.

 

 1. W podanej niżej lokalizacji utwórz katalog era:
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps
   
 2. Zmień nazwę archiwum era.war (dostępnego w katalogu instalacyjnym ERA) na era.zip.
   
 3. Wypakuj pliki z archiwum era.zip do następującej lokalizacji:
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webappsera
   
 4. Uruchom usługę Apache Tomcat.
   
 5. Ustaw tryb uruchamiania usługi Tomcat7 na tryb Automatyczny.
   
 6. Otwórz ESMC Webconsole i sprawdź czy działa prawidłowo.

Jeżeli ekran logowania do konsoli internetowej ESMC nie ładuje się prawidłowo, skorzystaj z instrukcji w artykułach powiązanych wypisanych poniżej lub skontaktuj się z Pomocą Techniczną ESET.

Dodatkowa pomoc