[KB3678] Je pre môj produkt ESET poskytovaná podpora? Životný cyklus produktov spoločnosti ESET (produkty pre domácnosti)

Problém

Informácie týkajúce sa životného cyklu produktov ESET určených pre firmy nájdete na tomto odkaze.

Riešenie


Politika životného cyklu produktov ESET platná od 1. júla 2020

Zhrnutie | Pravidlá číslovania verzií | Úrovne podpory | PDF dokument

Zhrnutie

Cieľom tohto dokumentu je predstaviť postupy a politiky týkajúce sa životného cyklu našich produktov, ako aj politiky poskytovania podpory pre jednotlivé produkty. Aby sme sa uistili, že naši zákazníci majú zabezpečenú najlepšiu možnú ochranu, chceme všetky zúčastnené strany informovať o procese ukončenia životného cyklu produktov transparentným a predvídateľným spôsobom.
V tomto dokumente o životnom cykle produktov sme definovali kategórie produktov a pre každú z nich sme vytvorili politiku poskytovania podpory. Nové politiky poskytovania podpory sa uplatňujú spätne aj na existujúce produkty a verzie, pričom stále rešpektujeme predchádzajúce záväzky, ktoré sme zákazníkom dali. V záujme zachovania konzistencie sa tieto politiky budú prísne uplatňovať na všetky budúce vydania.
Predstavujeme tiež šablónu, ako pristupovať k tvorbe verzií našich produktov a vypracovali sme nové pokyny, ktoré treba dodržiavať.

Táto politika životného cyklu produktov ESET vstúpila do platnosti 1. júla 2020.

Pravidlá číslovania verzií

ESET sa pri číslovaní verzií produktov riadi normami v odvetví. Pozrite si, čo znamenajú jednotlivé čísla vo verzii produktu:

Vysvetlenie číslovania verzií

ESET Smart Security Premium vo verzii 13.1.21.0 znamená:

13.

Hlavná verzia

1.

Vedľajšia verzia/servisné vydanie

21.

Číslo zostavy/úroveň záplaty (hotfix)

0

Dodatočný rozlišovací prvok
(napr. jazyková verzia)

 • Hlavná verzia – prechod na vyššiu verziu zvyčajne zahŕňa celkovú údržbu hlavného produktu, zmenu architektúry produktu alebo ukončenie podpory staršej verzie operačného systému.
 • Vedľajšia verzia/servisné vydanie – vyššie číslo znamená, že v porovnaní s predchádzajúcou verziou boli vykonané menšie opravy chýb a drobné zmeny funkcií.
 • Číslo zostavy/úroveň záplaty – označuje požadované automatické aktualizácie zabezpečenia a stability. Nedochádza k žiadnym zmenám funkčnosti.

ESET garantuje plnú podporu pre najnovšie hlavné verzie a príslušné vedľajšie verzie týchto produktov:

 • Windows
  • ESET Smart Security Premium
  • ESET Internet Security
  • ESET NOD32 Antivirus
 • Android
  • ESET Mobile Security
  • ESET Parental Control
  • ESET Smart TV Security
 • macOS
  • ESET Cyber Security Pro
  • ESET Cyber Security
Životný cyklus produktov

Každý z našich produktov spadá do určitej fázy životného cyklu. S cieľom vypracovať komplexnú politiku životného cyklu produktov sme ich kategorizovali do nasledujúcich skupín:

 1. Produkty v aktívnom vývoji
  Tieto produkty sa nachádzajú v prvej fáze životného cyklu alebo uprostred neho.
  Produkty v aktívnom vývoji pravidelne prechádzajú procesom ukončenia staršej verzie produktu (pri každom vydaní novej hlavnej verzie).
 2. Produkty v údržbe
  Tieto produkty sú už staršie a ESET ich iba udržuje. Nepracujeme na vývoji žiadnych nových funkcií. Produkty v údržbe nezískavajú aktualizácie, ktoré by im zaručili kompatibilitu s budúcimi verziami operačného systému.
 3. Produkty s končiacim životným cyklom
  Prechádzajú interným procesom, ktorého výsledkom je úplné ukončenie životného cyklu.
Plánované ukončenie produktu/nástroja/služby
 • Fáza životného cyklu, počas ktorej sú podpora a funkčnosť produktu, nástroja alebo služby ukončené a k dispozícii nie je novšia verzia.
 • Po schválení ukončenia prejde produkt do fázy obmedzenej podpory.
Neplánované ukončenie produktu/nástroja/služby
 • Fáza životného cyklu, počas ktorej nepredvídateľné externé faktory vrátane zmien platformy operačného systému a zrušenia rozhrania API ovplyvnia funkčnosť produktov, služieb alebo funkcií ESET. Môže to mať okamžité negatívne účinky, pričom môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti používateľa.
 • ESET si vyhradzuje právo informovať používateľa a ukončiť životný cyklus aj mimo minimálnej štandardnej doby trvania.
Ukončenie bezplatného/plateného nástroja/služby

Platené služby a nástroje

ESET minimálne jeden rok vopred informuje o blížiacom sa plánovanom dátume ukončenia nástroja/služby a poskytovaní ročnej obmedzenej podpory.

Bezplatné služby a nástroje

ESET minimálne dva mesiace vopred informuje o blížiacom sa plánovanom dátume ukončenia nástroja/služby a poskytovaní dvojmesačnej obmedzenej podpory.

Úrovne podpory

Toto sú všeobecné úrovne podpory pre produkty a služby ESET. Konkrétne úrovne podpory pre jednotlivé produkty a ich verzie nájdete v príslušných častiach tohto dokumentu.

 • Plná podpora – v celej IT sfére sa tým myslí vynakladanie maximálneho úsilia s cieľom pomôcť zákazníkom opraviť všetky chyby a poskytnúť im plne funkčný produkt. Zákazníkom ponúkame tiež rozsiahlu podporu. Všetky budúce verzie operačného systému budú podporované len v prípade, že nebude existovať žiadna veľká vonkajšia prekážka, ktorú nebude možné prekonať ani primeraným úsilím.
 • Obmedzená podpora – vo všeobecnosti sa obmedzuje na technickú podporu a podporu vývoja, ktorá sa zase obmedzuje na opravu chýb, takže pre nové verzie operačného systému nie je dostupná žiadna podpora.
 • Koniec životného cyklu – v tejto fáze životného cyklu produktov neposkytujeme žiadnu podporu ani pomoc a vôbec nezaručujeme funkčnosť produktu. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je nasmerovať zákazníka na najvhodnejší spôsob aktualizácie na najnovší zodpovedajúci produkt.

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov1
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • Podpora najnovšieho operačného systému/verzie príslušného operačného systému2
 • Kompatibilita s vybranými operačnými systémami
 • Technická podpora pri riešení problémov s produktami
 • Aktualizovaná dokumentácia (databáza znalostí a príručky online pomocníka)

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov1
 • Aktualizácie zabezpečenia a stability pre kritické chyby podľa uváženia spoločnosti ESET
 • Technická podpora len pri riešení známych chýb (v prípade ktorých už bola vydaná záplata)
 • Aktualizácia lokalizácií nie je možná
 • Kompatibilita s vybranými operačnými systémami podľa uváženia spoločnosti ESET
 • Aktualizácia dokumentácie zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov podľa uváženia spoločnosti ESET3
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability

1 Platí pre antivírusové produkty.

2 Podpora starších verzií najnovšieho OS nie je zaručená.

3 Zákazníci musia byť o plánovanom ukončení funkčnosti informovaní a musí im byť navrhnutá aktualizácia na najnovšiu verziu. Ak je toto zaistené, musí byť funkčnosť ukončená. Následne prestane celý produkt fungovať, pretože je ohrozené zabezpečenie používateľa. V prípade dostupnosti bude zákazníkovi ponúknutá najnovšia verzia alebo náhrada.

Podrobnejšie je politika životného cyklu produktov ESET popísaná v PDF dokumente.

Politika životného cyklu produktov určených pre domácnosti

Windows

Politika produktov pre domácnosti s OS Windows
Štandardný životný cyklus
Plná podpora

Do vydania ďalšieho hlavného produktu (napr. verzie 13.x alebo 14.x).

Obmedzená podpora

+ 1 rok po skončení plnej podpory pre dotknuté hlavné verzie produktov.

+ 2 mesiace pre bezplatnú verziu produktu.

Koniec životného cyklu

Bezprostredne odo dňa účinnosti, oznámenie o dátume ukončenia životného cyklu príslušnej verzie minimálne šesť mesiacov vopred.

Podpora operačného systému

ESET garantuje podporu iba pre vybrané verzie operačného systému Windows.

 • Cieľom spoločnosti ESET je poskytovať podporu aspoň tým verziám operačného systému, ktoré podporuje Microsoft.
 • V prípade najnovšej verzie operačného systému Windows ESET garantuje dostupnosť vhodnej podporovanej verzie antivírusového produktu ESET najneskôr jeden deň pred tým, ako Microsoft tento operačný systém oficiálne sprístupní verejnosti.
Výnimky z politiky životného cyklu produktov
 • Spoločnosť ESET nie je povinná poskytovať podporu, ak hardvér a/alebo softvér nespĺňa minimálne systémové požiadavky produktu alebo ak produkt/verzia produktu už nie sú podporované.
 • Ak používateľ so staršou verziou produktu ESET požiada o technickú podporu, tím technickej podpory ESET ho najprv vyzve, aby aktualizoval svoj produkt. (Používateľovi sa nemusí podariť aktualizovať produkt ESET na najnovšiu dostupnú verziu, ak používa zastaraný hardvér alebo verziu operačného systému.)
 • V prípade vážnych incidentov, ktoré majú vplyv na verziu produktu vo fáze ukončenej podpory, bude používateľ upozornený, aby produkt aktualizoval na podporovanú verziu.
 • Pri poskytovaní technickej podpory sa môže vyžadovať aktualizácia na najnovšiu verziu produktu.
 • V prípade plánovaného ukončenia produktu:
  • ESET informuje o dátume ukončenia životného cyklu produktu minimálne jeden rok vopred.
  • Zákazník je o náhradnom produkte/verzii (ak je k dispozícii) informovaný prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov.
  • Ak je novšia verzia náhradného produktu vydaná po prijatí tohto rozhodnutia, ukončenie produktu sa počíta od daného dátumu vydania novšej verzie.
 • O plánovanom ukončení funkcie bude ESET informovať šesť mesiacov vopred.4
 • V špeciálnych prípadoch, keď je funkčnosť produktov, služieb alebo funkcií ESET pre Windows negatívne ovplyvnená alebo zabezpečenie používateľa ohrozené externými faktormi, ako napr. zmenami platformy operačného systému alebo zákonnými obmedzeniami, si ESET vyhradzuje právo ukončiť životný cyklus aj mimo minimálnej štandardnej doby trvania.5

4 Platí pre platené verzie produktov/nástrojov/služieb.

5 Kompenzáciu alebo náhradnú funkciu poskytne ESET podľa vlastného uváženia.


ESET Smart Security Premium
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
15 October 19, 2021 15.0.23.0 Full Support Until October 2022 Until October 2023
14 August 11, 2021 14.2.24.0 Limited Support Ended
(October 19, 2021)
Until October 2022
13 October 22, 2019 13.2.18.0 End of Life  Ended
(October 2020)
Ended
(October 19, 2021)
12 October 23, 2018 12.2.30.0 End of Life
Ended
(October 2019)
Ended
(October 2020)
11 February 12, 2018 11.2.63.0 End of Life Ended
(October 2018)
Ended
(October 2019)
10 October 25, 2016 10.1.245 End of Life Ended
(February 2018)
Ended
(February 2019)
ESET Internet Security
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
15 October 19, 2021 15.0.23.0 Full Support Until October 2022 Until October 2023
14 August 11, 2021 14.2.24.0 Limited Support Ended
(October 19, 2021)
Until October 2022
13 October 22, 2019 13.2.18.0 End of Life  Ended
(October 2020)
Ended
(October 19, 2021)
12 October 23, 2018 12.2.30.0 End of Life
Ended
(October 2019)
Ended
(October 2020)
11 February 12, 2018 11.2.63.0 End of Life Ended
(October 2018)
Ended
(October 2019)
10 October 25, 2016 10.1.245 End of Life Ended
(February 2018)
Ended
(February 2019)
ESET NOD32 Antivirus
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
15 October 19, 2021 15.0.23.0 Full Support Until October 2022 Until October 2023
14 August 11, 2021 14.2.24.0 Limited Support Ended
(October 19, 2021)
Until October 2022
13 October 22, 2019 13.2.18.0 End of Life  Ended
(October 2020)
Ended
(October 19, 2021)
12 October 23, 2018 12.2.30.0 End of Life
Ended
(October 2019)
Ended
(October 2020)
11 February 12, 2018 11.2.63.0 End of Life Ended
(October 2018)
Ended
(October 2019)
10 October 25, 2016 10.1.245 End of Life Ended
(February 2018)
Ended
(February 2019)
ESET Smart Security
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
10 October 25, 2016 10.1.245 End of Life Ended
(February 2018)
Ended
(February 2019)
9 January 13, 2016 9.0.429.6 End of Life Ended Ended
8 October 15, 2014 8.0.319.0 End of Life Ended Ended

Version 7 and below - End of Life.

Android

Politika produktov pre domácnosti s OS Android
Štandardný životný cyklus
Plná podpora

Do vydania ďalšieho hlavného produktu (napr. verzie 5.x alebo 6.x).

Obmedzená podpora

+ 1 rok po skončení plnej podpory pre dotknuté hlavné verzie produktov.

+ 2 mesiace pre bezplatnú verziu produktu.

Koniec životného cyklu

Bezprostredne odo dňa účinnosti, oznámenie o dátume ukončenia životného cyklu príslušnej verzie minimálne šesť mesiacov vopred.

ESET garantuje plnú podporu pre najnovšie hlavné verzie produktov pre Android (ESET Mobile Security, ESET Smart TV Security a Parental Control), až kým nebude vydaná novšia hlavná verzia týchto produktov. (V prípade Google Play je aktualizácia na najnovšiu podporovanú verziu produktu ESET pre danú verziu Androidu ponúknutá automaticky.)

Podpora operačného systému
 • Výber podporovaných verzií operačného systému Android podľa uváženia spoločnosti ESET.6
 • V prípade nového operačného systému Android ESET garantuje dostupnosť vhodnej verzie antivírusového produktu alebo rodičovskej kontroly ESET najneskôr jeden deň pred tým, ako Google tento operačný systém oficiálne vydá.’7
 • Použiteľnosť niektorých funkcií závisí od verzie operačného systému.
Výnimky z politiky životného cyklu produktov
 1. Spoločnosť ESET nie je povinná poskytovať podporu, ak hardvér a/alebo softvér nespĺňa minimálne systémové požiadavky produktu alebo ak produkt/verzia produktu už nie sú podporované.
 2. Ak používateľ so staršou verziou produktu ESET požiada o technickú podporu, tím technickej podpory ESET ho najprv vyzve, aby aktualizoval svoj produkt. (Používateľovi sa nemusí podariť aktualizovať produkt ESET na najnovšiu dostupnú verziu, ak používa zastaraný hardvér alebo verziu operačného systému.)
 3. V prípade vážnych incidentov, ktoré majú vplyv na verziu produktu vo fáze ukončenej podpory, bude používateľ upozornený, aby produkt aktualizoval na podporovanú verziu.
  • Pri poskytovaní technickej podpory sa môže vyžadovať aktualizácia na najnovšiu verziu produktu.
  • Používateľom sa nemusí podariť aktualizovať produkt ESET na najnovšiu dostupnú verziu, ak používajú zastaraný hardvér alebo verziu Androidu.
  • Niektoré funkcie (napr. Anti‑Theft) nie sú dostupné na tabletoch, ktoré nepodporujú volania a SMS správy.
  • Zariadenia dual SIM a rootované zariadenia nie sú podporované.
 4. V prípade plánovaného ukončenia produktu:
  • Kompenzáciu alebo náhradu poskytne ESET podľa vlastného uváženia.
  • Ak je novšia verzia náhradného produktu vydaná po prijatí tohto rozhodnutia, ukončenie produktu sa počíta od daného dátumu vydania novšej verzie.
  • ESET informuje o dátume ukončenia životného cyklu produktu minimálne jeden rok vopred.
 5. O plánovanom ukončení funkcie bude ESET informovať 6 mesiacov vopred.8
 6. V špeciálnych prípadoch, keď sú funkčnosť produktov ESET pre Android, služby alebo funkcie negatívne ovplyvnené alebo zabezpečenie používateľa ohrozené externými faktormi, ako napr. zmenami platformy operačného systému, aktualizáciami pravidiel Obchodu Google Play alebo zákonnými obmedzeniami, si ESET vyhradzuje právo ukončiť životný cyklus aj mimo minimálnej štandardnej doby trvania.9


6 Ak funkčnosť aplikácie ESET neobmedzujú technické zmeny a existujúce problémy nie je možné vyriešiť úpravou aplikácie.

7 Maximálne úsilie; v prípade špeciálneho prispôsobenia môže byť dátum vydania neskorší v porovnaní s globálnymi verziami.

8 Platí pre platené verzie produktov/nástrojov/služieb.

9 Kompenzáciu alebo náhradnú funkciu poskytne ESET podľa vlastného uváženia.


ESET Mobile Security
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
7 December 29, 2021 7.2.14.0 Full Support Until version 8 release Until version 8 release + 1 year
6 August 2020 6.3.66  Limited Support Ended
(October 2021)
Until October 2022
5 March 1, 2019 5.4.7.0 End of Life Ended
(August 2020)
Ended
(August 31, 2021)
4 March 14, 2018 4.3.11.0 End of Life Ended
(March 2019)
Ended
(March 2020)
3 May 15, 2014 3.9.20.0 End of Life Ended
(March 2018)
Ended
(March 2019)
2 August 6, 2013 2.0.868.0 End of Life Ended
(May 2014)
Ended
(May 2015)
ESET Parental Control
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
4 October 19, 2021 4.1.9.0 Full Support Until version 5 release Until version 5 release + 1 year
3 October 21, 2020 3.0.9.0 Limited Support Ended
(October 2021)
Until October 2022
2 April 4, 2018 2.9.15.0 End of Life Ended
(October 2020)
Ended
(October 2021)
1 November 15, 2015 1.8.12.0 End of Life Ended
(April 2018)
Ended
(April 2019)
ESET Smart TV Security pre Android TV
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1 February 21, 2018 1.3.16.0 Full Support Until version 2 release Until version 2 release + 1 year

Mac

Politika produktov pre domácnosti s macOS
Štandardný životný cyklus
Plná podpora

Do vydania ďalšieho hlavného produktu (napr. verzie 6.x alebo 7.x).

Obmedzená podpora

+ 1 rok po skončení plnej podpory pre dotknutú hlavnú verziu produktu.
+ 2 mesiace pre bezplatnú verziu produktu.

Koniec životného cyklu

Bezprostredne odo dňa účinnosti, oznámenie o dátume ukončenia životného cyklu príslušnej verzie minimálne šesť mesiacov vopred.

ESET garantuje plnú podporu pre najnovšiu vydanú verziu.

Podpora operačného systému

ESET garantuje podporu iba pre tri posledné hlavné verzie systému macOS (maximálne úsilie). (V prípade najnovšej hlavnej verzie macOS ESET garantuje dostupnosť vhodnej verzie antivírusového produktu ESET najneskôr jeden deň pred tým, ako Apple tento operačný systém oficiálne sprístupní verejnosti.)

Výnimky z politiky životného cyklu produktov
   1. Spoločnosť ESET nie je povinná poskytovať podporu, ak hardvér a/alebo softvér nespĺňa minimálne systémové požiadavky produktu alebo ak produkt/verzia produktu už nie sú podporované.
   2. Ak používateľ so staršou verziou produktu ESET požiada o technickú podporu, tím technickej podpory ESET ho najprv vyzve, aby aktualizoval svoj produkt. (Používateľovi sa nemusí podariť aktualizovať produkt ESET na najnovšiu dostupnú verziu, ak používa zastaraný hardvér alebo verziu operačného systému.)
   3. V prípade vážnych incidentov, ktoré majú vplyv na verziu produktu vo fáze ukončenej podpory, bude používateľ upozornený, aby produkt aktualizoval na podporovanú verziu.
   4. Pri poskytovaní technickej podpory sa môže vyžadovať aktualizácia na najnovšiu verziu produktu.
   5. V prípade plánovaného ukončenia produktu:
    • Kompenzáciu alebo náhradu poskytne ESET podľa vlastného uváženia.
    • Ak je novšia verzia náhradného produktu/verzie vydaná po prijatí tohto rozhodnutia, ukončenie produktu sa počíta od daného dátumu vydania novšej verzie.
    • ESET informuje o dátume ukončenia životného cyklu produktu minimálne jeden rok vopred.
   6. O plánovanom ukončení funkcie bude ESET informovať šesť mesiacov vopred.
   7. V špeciálnych prípadoch, keď je funkčnosť produktov, služieb alebo funkcií ESET pre Mac negatívne ovplyvnená alebo zabezpečenie používateľa ohrozené externými faktormi, ako napr. zmenami platformy operačného systému alebo zákonnými obmedzeniami, si ESET vyhradzuje právo ukončiť životný cyklus aj mimo minimálnej štandardnej doby trvania.10


10Kompenzáciu alebo náhradnú funkciu poskytne ESET podľa vlastného uváženia.


ESET Cyber Security
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
6 March 19, 2014 6.11.2 Full Support Estimated GA of v7 Estimated GA of v7 +1 Year
5 January 30, 2013 5.0.115.0 End of Life Ended
(March 2014)
Ended
(March 2015)
4     End of Life Ended Ended
ESET Cyber Security Pro
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
6 March 19, 2014 6.11.2 Full Support Estimated GA of v7 Estimated GA of v7 +1 Year
5 January 30, 2013 5.0.115.0 End of Life Ended
(March 2014)
Ended
(March 2015)
4     End of Life Ended Ended

Linux
ESET NOD32 AV pre Linux Desktop
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
4 April 12, 2011 4.0.96.0 Limited support Ended
(Q1 2020)
August 2, 2022

Nástroje

Politika pre nástroje a služby

Aktuálna ponuka

Nástroje

ESET Online Scanner, ESET SysRescue, ESET AV Remover, ESET SysInspector, ESET Log Collector

Služby
Aktuálna ponuka

Konverzia licenčných údajov, ESET Social Media Scanner

Štandardný životný cyklus
Plná podpora

Do vydania ďalšieho hlavného produktu (napr. verzie 7.x alebo 8.x).

Obmedzená podpora

Pre nástroje a služby neposkytujeme obmedzenú podporu, s výnimkou jedného roka obmedzenej podpory v prípade plánovaného ukončenia plateného nástroja/služby.

Koniec životného cyklu

Bezprostredne odo dňa účinnosti; ESET informuje o dátume ukončenia životného cyklu minimálne dva mesiace vopred.

ESET garantuje podporu iba pre najnovšiu verziu nástrojov ESET.

Podpora OS
 • Podpora najnovšieho operačného systému/verzie operačného systému podľa uváženia spoločnosti ESET.
 • Kompatibilita s vybranými operačnými systémami podľa uváženia spoločnosti ESET.
Výnimky z politiky životného cyklu produktov
 • Plná podpora je garantovaná podľa uváženia spoločnosti ESET.
 • V prípade vážnych incidentov, ktoré majú vplyv na verziu nástroja/služby vo fáze ukončenej podpory, bude používateľ upozornený, aby nástroj/službu aktualizoval na podporovanú verziu.
 • V prípade nástroja sa pri poskytovaní technickej podpory môže vyžadovať aktualizácia na najnovšiu verziu.
 • ESET informuje o dátume ukončenia životného cyklu hlavnej verzie nástroja/služby minimálne šesť mesiacov vopred.
 • V prípade plánovaného ukončenia nástroja/služby:
  • Kompenzáciu alebo náhradu poskytne ESET podľa vlastného uváženia.
  • ESET informuje o dátume ukončenia životného cyklu plateného nástroja/služby minimálne jeden rok vopred (dva mesiace v prípade bezplatného nástroja/služby).
 • O plánovanom ukončení funkcie bude ESET informovať šesť mesiacov vopred.12
 • V špeciálnych prípadoch, keď je funkčnosť nástrojov alebo služieb ESET negatívne ovplyvnená alebo zabezpečenie používateľa ohrozené externými faktormi, ako napr. zmenami platformy operačného systému alebo zákonnými obmedzeniami, si ESET vyhradzuje právo ukončiť životný cyklus aj mimo minimálnej štandardnej doby trvania.13


12Platí pre platené verzie produktov/nástrojov/služieb.

13Kompenzáciu alebo náhradnú funkciu poskytne ESET podľa vlastného uváženia.


Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa úrovne podpory pre váš konkrétny produkt, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.


Politika životného cyklu produktov ESET platná do 30. júna 2020

V nasledujúcom zozname kliknite na názov svojho produktu ESET a zobrazí sa úroveň podpory, ktorá je aktuálne pre produkt poskytovaná.


 

Poskytovanie podpory počas životného cyklu produktu

Podpora vydaného produktu sa začína tzv. všeobecnou dostupnosťou (General Availability) a zvyčajne prechádza týmito štádiami:

 1. Plná podpora
 2. Obmedzená podpora
 3. Základná podpora

Akonáhle sa stane verejne dostupnou nová verzia daného produktu, predchádzajúca vydaná verzia produktu prejde z fázy plnej podpory do obmedzenej podpory. Fáza obmedzenej podpory trvá až do vydania ďalšej verzie daného produktu. Prvotná verzia vtedy prejde do poslednej fázy, teda do základnej podpory. Po skončení fázy základnej podpory sa produkt dostane na koniec svojho životného cyklu a skončí sa preň poskytovanie podpory. V tomto článku je popísaný štandardný proces. V niektorých prípadoch však môže byť poskytovaná aj rozšírená podpora.

Plná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a detekčného jadra.
 • Podpora nových operačných systémov a nových verzií operačných systémov.
 • Potvrdené problémy a chyby zabezpečenia programu sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii.
Obmedzená podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a detekčného jadra.
 • Závažné problémy, napr. keď program alebo niektorá z jeho hlavných funkcií nepracuje správne, spôsobuje nestabilitu systému alebo obsahuje chybu zabezpečenia, sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii, nebudú však opravené všetky chyby.
 • Nové verzie operačných systémov nebudú podporované.
Základná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií detekčného jadra.
 • Dostupnosť aktualizácií programových modulov nie je zaručená.
 • Produkt viac nie je možné stiahnuť zo serverov spoločnosti ESET.
 • Technická podpora nie je k dispozícii, chyby nebudú opravené.
Koniec životného cyklu
 • Pravidelné aktualizácie detekčného jadra môžu pokračovať, nie sú však zaručené.
 • Nie je k dispozícii technická podpora ani opravy chýb v programe. Základná podpora môže byť aj naďalej k dispozícii, ale nie je to zaručené.
Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET.
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou.
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET.
Aktualizované Dátum vydania najnovšej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET (pole je prázdne, ak je táto informácia nedostupná alebo ak je dátum podobný dátumu vydania hlavnej verzie.
Stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory.
Nasledujúci stav Očakávaná úroveň podpory.
Očakávaný EOL Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory.

Prečo aktualizovať na novú verziu?

Každá nová verzia produktov ESET obsahuje množstvo vylepšení a opráv chýb. Zákazníci s platnou licenciou pre produkt ESET môžu prejsť na najnovšiu verziu toho istého produktu zadarmo.

Je prechod (upgrade) zo staršej verzie produktu ESET na najnovšiu verziu automatický?

ESET Smart Security Premium

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
13 22. 10. 2019

15.0.16.0

2020-07-30

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
12 23. 10. 2018 12.2.30.0 2. 10. 2019 Plná podpora Obmedzená podpora december 2022
11 24. 10. 2017 11.2.63.0 11. 9. 2018 Obmedzená podpora Základná podpora december 2021
10 25. 10. 2016 10.1.245.0 2018-05-17 Základná podpora Koniec životného cyklu december 2020

ESET NOD32 Antivirus

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
13 22. 10. 2019

15.0.16.0

2020-07-30

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
12 23. 10. 2018 12.2.30.0 2. 10. 2019 Plná podpora Obmedzená podpora december 2022
11 24. 10. 2017 11.2.63.0 11. 9. 2018 Obmedzená podpora Základná podpora december 2021
10 25. 10. 2016 10.1.245.0 2018-05-17 Základná podpora Koniec životného cyklu december 2020
9 13. 10. 2015 9.0.429.2 2018-06-13 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2019*
8 21. 10. 2014 8.0.319.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu október 2018
7 8. 10. 2013 7.0.325.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2017
6 15. 1. 2013 6.0.316.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu jún 2017
5 13. 9. 2011 5.2.15.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2015
4 2. 3. 2009 4.2.71.2   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2015
3 5. 11. 2007 3.0.695.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2015
2 1. 5. 2002 2.7   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu Nie je k dispozícii

* Najnovšia verzia, ktorá podporuje operačný systém Windows XP.

ESET Internet Security

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
13 22. 10. 2019

15.0.16.0

2020-07-30

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
12 23. 10. 2018 12.2.30.0 2. 10. 2019 Plná podpora Obmedzená podpora december 2022
11 24. 10. 2017 11.2.63.0 11. 9. 2018 Obmedzená podpora Základná podpora december 2021
10 25. 10. 2016 10.1.245.0 2018-05-17 Základná podpora Koniec životného cyklu december 2020

ESET Smart Security

ESET Smart Security nie je dostupný vo verzii 11. ESET Smart Security bol nahradený novým bezpečnostným riešením – ESET Internet Security.

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
10 25. 10. 2016 10.1.245.0 2018-05-17 Základná podpora Koniec životného cyklu december 2020
9 13. 10. 2015 9.0.429.2 2018-06-13 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2019*
8 21. 10. 2014 8.0.319.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu október 2018
7 8. 10. 2013 7.0.325.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2017
6 15. 1. 2013 6.0.316.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu jún 2017
5 13. 9. 2011 5.2.15.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2015
4 2. 3. 2009 4.2.71.2   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2015
3 5. 11. 2007 3.0.695.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu december 2015

* Najnovšia verzia, ktorá podporuje operačný systém Windows XP.

ESET Cyber Security pre Mac

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6 19. 3. 2014

6.11.2.0

7-October-2021
Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
5 30. 1. 2013 5.0.115.0 2014-03-19 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.1 27. 7. 2012 4.1.86.4   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4 25. 10. 2010 4.0.58   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Cyber Security Pro pre Mac

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6 19. 3. 2014 6.8.300.0 2019-12-05 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
5 30. 1. 2013 5.0.115.0 2014-03-19 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

ESET Mobile Security pre Android

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
5 1. 3. 2019

5.4.7.0

2020-01-21 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
4 14. 3. 2018

7.x

2020-01-21 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
3 15. 5. 2014 3.9.20.0 2018-01-31 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
2 6. 8. 2013 2.0.868.0 2014-05-13 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
1 20. 10. 2011 1.0.288.152   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu január 2014

ESET Mobile Security pre Symbian

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 2. 9. 2010 1.3.2.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Mobile Security pre Windows Mobile

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 2. 9. 2010 1.3.1670.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Parental Control pre Android

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
2 23. 3. 2018

4.1.5.0

  Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
1 18. 11. 2015 1.7.0.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Smart TV Security pre Android TV

Verzia Dátum vydania Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 21. 2. 2018   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme

ESET NOD32 Antivirus pre Linux Desktop

Verzia Dátum vydania Latest Build Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4 12. 4. 2011 4.0.93.0 2019-05-02 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)