[KB3592] Je pre môj produkt ESET poskytovaná podpora? Životný cyklus produktov spoločnosti ESET (produkty pre firmy)

Problém

Informácie týkajúce sa životného cyklu produktov ESET určených pre domácnosti nájdete na tomto odkaze.

 

Riešenie


Politika životného cyklu produktov ESET platná od 1. júla 2020

Zhrnutie | Pravidlá číslovania verzií | Životný cyklus produktov | Úrovne podpory | PDF dokument

Zhrnutie

Cieľom tohto dokumentu je preskúmať politiky životného cyklu produktov spoločnosti ESET, politiky poskytovania podpory pre jednotlivé produkty a politiky, ktorými sa riadime pri podpore rôznych operačných systémov.

Tento dokument by mal slúžiť ako zdroj informácií pre firemných zákazníkov spoločnosti ESET, ktorým jasné a predvídateľné politiky životného cyklu produktov môžu výrazne pomôcť pri efektívnom plánovaní IT bezpečnosti. Veríme, že tento dokument pomôže organizáciám mať vždy aktuálne bezpečnostné politiky, čím sa zabráni narušeniu biznis kontinuity.

Dokument o životnom cykle produktov vychádza z osvedčených postupov v IT sfére, ako aj všeobecne uznávaných noriem. Politiky sa uplatňujú na všetky existujúce produkty a ich verzie, pričom rešpektujú záväzky, ktoré máme voči zákazníkom z minulosti. Definovali sme kategórie produktov a pre každú z nich sme vytvorili politiku poskytovania podpory. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako funguje číslovanie verzií, či vysvetlenie fáz životného cyklu produktov.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že každá zmena môže byť náročná, najmä v podnikateľskom prostredí. Preto okamžite po implementácii našej novej politiky spustíme ročné prechodné obdobie. Počas tohto obdobia budú aj naďalej dostávať aktualizácie modulov tie verzie produktov, ktoré v dôsledku novej politiky prejdú z aktuálnej fázy základnej/obmedzenej podpory do fázy ukončenia životného cyklu. Základná podpora garantuje iba aktualizácie detekčného jadra (predtým známeho ako „vírusová databáza“). Počas prechodného obdobia budú aktualizácie jadra a modulov aj naďalej dostupné pre verzie produktov s končiacim životným cyklom. Bude sa to týkať aj tých verzií, ktoré by počas tohto obdobia prirodzene prešli do fázy ukončenia životného cyklu.

Táto politika životného cyklu produktov ESET vstúpila do platnosti 1. júla 2020.

Pravidlá číslovania verzií

ESET sa pri číslovaní verzií produktov riadi normami v odvetví. Pozrite si, čo znamenajú jednotlivé čísla vo verzii produktu:

Vysvetlenie číslovania verzií

ESET Endpoint Security vo verzii 7.2.2055.0 znamená:

7.

Hlavná verzia

2.

Vedľajšia verzia/servisné vydanie

2055.

Číslo zostavy/úroveň záplaty (hotfix)

0

Dodatočný rozlišovací prvok
(napr. jazyková verzia)

 • Hlavná verzia – prechod na vyššiu verziu zvyčajne zahŕňa celkovú údržbu hlavného produktu, zmenu architektúry produktu alebo ukončenie podpory staršej verzie operačného systému.
 • Vedľajšia verzia/servisné vydanie – vyššie číslo znamená, že v porovnaní s predchádzajúcou verziou boli vykonané menšie opravy chýb a drobné zmeny funkcií.
 • Číslo zostavy/úroveň záplaty – označuje požadované automatické aktualizácie zabezpečenia a stability. Nedochádza k žiadnym zmenám funkčnosti.
Životný cyklus produktov

Každý z našich produktov spadá do určitej fázy životného cyklu. Na účely vypracovania kompletnej politiky životného cyklu produktov sme sa rozhodli kategorizovať ich do nasledujúcich skupín:

 1. Produkty v aktívnom vývoji
  Tieto produkty sa nachádzajú v prvej fáze životného cyklu alebo uprostred neho a v nasledujúcich rokoch ich plánujeme ďalej vyvíjať a predávať.
  Produkty v aktívnom vývoji pravidelne prechádzajú procesom ukončenia staršej verzie produktu (pri každom vydaní novej hlavnej verzie). Uplatňuje sa aj proces, ktorý umožňuje predĺžiť obdobie poskytovania obmedzenej podpory pre určité verzie produktov. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca ESET.
 2. Produkty v údržbe
  Tieto produkty sú už staršie a ESET ich iba udržuje. Nepracujeme na vývoji žiadnych nových funkcií. Na produkty/služby v údržbe sa zvyčajne vzťahuje predĺžená obmedzená podpora. Produkty v údržbe nezískavajú aktualizácie, ktoré by im zaručili kompatibilitu s budúcimi verziami operačného systému.
 3. Produkty s končiacim životným cyklom
  Tieto produkty sa už dlhšiu dobu nevyvíjajú ani nevylepšujú a nemajú žiadny obchodný ani strategický význam. Prechádzajú interným procesom, ktorého výsledkom je úplné ukončenie životného cyklu.
Úrovne podpory

Toto sú všeobecné úrovne podpory pre produkty a služby ESET. Konkrétne úrovne podpory pre jednotlivé produkty a ich verzie nájdete v príslušných častiach tohto dokumentu.

 • Plná podpora – v celej IT sfére sa tým myslí vynakladanie maximálneho úsilia s cieľom pomôcť zákazníkom opraviť všetky chyby a poskytnúť im plne funkčný produkt. Zákazníkom ponúkame tiež rozsiahlu podporu. Všetky budúce verzie operačného systému budú podporované len v prípade, že nebude existovať žiadna veľká vonkajšia prekážka, ktorú nebude možné prekonať ani primeraným úsilím.
 • Obmedzená podpora – vo všeobecnosti sa obmedzuje na technickú podporu a podporu vývoja, ktorá sa zase obmedzuje na opravu chýb, takže pre nové verzie operačného systému nie je dostupná žiadna podpora.
 • Koniec životného cyklu – v tejto fáze životného cyklu produktov neposkytujeme žiadnu podporu ani pomoc a vôbec nezaručujeme funkčnosť produktu. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je nasmerovať zákazníka na najvhodnejší spôsob aktualizácie na najnovší zodpovedajúci produkt.

Podrobnejšie je politika životného cyklu produktov ESET popísaná v PDF dokumente.


Politika životného cyklu produktov určených pre firmy

V nasledujúcom zozname kliknite na názov svojho produktu ESET a zobrazí sa úroveň podpory, ktorá je aktuálne pre produkt poskytovaná.

Riešenia ESET pre koncové zariadenia
ESET Endpoint Antivirus
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
9.0 November 30, 2021 9.0.2032.6 Full Support Until version 10 + 1 year Until version 10 + 3 years
8.1 July 13, 2021 8.1.2045.0 Full Support Until November 30, 2022 Until November 30, 2024
8.0 December 9, 2020 8.0.2028.0 Limited Support Ended
(June 28, 2021)
Until November 30, 2022
7.3 June 30, 2020 7.3.2044.0 Full Support Until December 2022 Until December 2023
7.2 November 12, 2019 7.2.2072.0 End of Life Ended Ended
(December 31, 2021)
7.1 April 11, 2019 7.1.2064.0 End of Life  Ended Ended
(December 31, 2021)
7.0 August 16, 2018 7.0.2120.0 End of Life Ended Ended
(December 31, 2021)
6.6 August 24, 2017 6.6.2095.1 End of Life Ended Ended
(March 31, 2021)
6.5 March 14, 2017 6.5.2132.6 Limited Support Ended Until February 2022
6.4 June 7, 2016 6.4.2014.0 End of Life Ended Ended
6.3 January 21, 2016 6.3.2016.0 End of Life Ended Ended
6.2 February 25, 2015 6.2.2033.0 End of Life Ended Ended
6.1 December 11, 2014 6.1.2227.0 End of Life Ended Ended
5.x May 29, 2012 5.0.2272.7 End of Life Ended Ended
(December 31, 2020)

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Security
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
9.0 November 30, 2021
9.0.2032.6
Full Support
Until version 10 + 1 year  Until version 10 + 3 years  
8.1 June 28, 2021
8.1.2045.1
Full Support Until November 30, 2022  Until November 30, 2024
8.0 December 9, 2020
8.0.2028.0
Limited Support Ended
(June 28, 2021) 
 Until November 30, 2022
7.3 June 30, 2020
7.3.2044.0
Full Support Until December 2022 Until December 2023
7.2 November 12, 2019 7.2.2072.0 End of Life Ended Ended
(December 31, 2021)
7.1 April 11, 2019 7.1.2064.0 End of Life  Ended Ended
(December 31, 2021)
7.0 August 16, 2018 7.0.2120.0 End of Life  Ended Ended
(December 31, 2021)
6.6 August 24, 2017 6.6.2095.1 End of Life Ended Ended
(March 31, 2021)
6.5 March 14, 2017 6.5.2132.6 Limited Support Ended Until February 2022
6.4 June 7, 2016 6.4.2014.0 End of Life Ended Ended
6.3 January 21, 2016 6.3.2016.0 End of Life Ended Ended
6.2 February 25, 2015 6.2.2033.0 End of Life Ended Ended
6.1 December 11, 2014 6.1.2227.0 End of Life Ended Ended
5.x May 29, 2012 5.0.2272.7 End of Life Ended
Ended
(December 31, 2020)

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET NOD32 Antivirus Business Edition
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
4.x March 2, 2009 4.2.76.0  End of Life Ended Ended
(December 31, 2020)
3.0 November 5, 2007 3.0.695.0  End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Antivirus pre Linux
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
8.1 July 13th, 2021 8.1.5.0 Full Support Until version 9 +1 year Until version 9 release + 3 years
8.0 March 18th, 2021 8.0.3.0 Limited Support  Ended
(July 13th, 2021)
Until version 9 release+ 1 year
7.1 January 28th, 2021 7.1.9 Full Support March 18th, 2022 March 18th, 2024
7.0 February 25th, 2020 7.0.13.0 Limited Support Ended March 18th, 2022

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Antivirus pre Mac
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
6.11 October 6, 2021 6.11.1 Full Support  Until version 7 +1 year Until version 7 +3 years
6.10 April 20, 2021 6.10.910.0 Limited Support Ended Until version 7 +1 year
6.9 June 15, 2020 6.9.60.3 Limited Support Ended Until June 30, 2022
6.8 September 25, 2019 6.8.400.0 Limited Support Ended Until June 30, 2022
6.7 January 10, 2019 6.7.900.0  End of Life Ended Ended
6.6 May 25, 2018 6.6.866 End of Life Ended Ended
6.5 September 25, 2017 6.5.600.1  End of Life Ended Ended
6.4 March 30, 2017 6.4.246.0  End of Life Ended Ended
6.3 September 19, 2016 6.3.85.0  End of Life Ended Ended
6.2 May 31, 2016 6.2.7.0  End of Life Ended Ended
6.1 September 30, 2015 6.1.16.0  End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Security pre Mac
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
6.11 October 6, 2021 6.11.1 Full Support  Until version 7 +1 year Until version 7 +3 years
6.10 April 20, 2021 6.10.910.0 Limited Support Ended Until version 7 +1 year
6.9 June 15, 2020 6.9.60.3 Limited Support Ended Until June 30, 2022
6.8 September 25, 2019 6.8.400.0 Limited Support Ended Until June 30, 2022
6.7 January 10, 2019 6.7.900.0  End of Life Ended Ended
6.6 May 25, 2018 6.6.866 End of Life Ended Ended
6.5 September 25, 2017 6.5.600.1  End of Life Ended Ended
6.4 March 30, 2017 6.4.246.0  End of Life Ended Ended
6.3 September 19, 2016 6.3.85.0  End of Life Ended Ended
6.2 May 31, 2016 6.2.7.0  End of Life Ended Ended
6.1 September 30, 2015 6.1.16.0  End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Mac
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
4.1 July 27, 2012 4.1.106.1 End of Life Ended Ended
4 August 2, 2010 4.0.77  End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
4.0 October 28, 2020 4.0.96.0 End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

Produkty ESET pre servery
ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
8.0 June 23, 2021 8.0.10018.0 Full Support Until version 9 +1 year Until version 9 +3 years
7.3 December 17, 2020 7.3.12002.0 Full Support
Until June 2022 Until June 2024
7.2 August 25, 2020 7.2.12004.2 Limited Support Ended Until June 2022
7.1 December 18, 2019 7.1.12010.0 Limited Support Ended Until June 2022
7.0 August 16, 2018 7.0.10019.0 Limited Support Ended Until June 2022
6.5 February 28, 2017 6.5.12018.0 Limited Support Ended Until December 2022
6.4 September 7, 2016 6.4.10011.0 End of Life Ended Ended
6.3 January 21, 2016 6.3.10005.0 End of Life Ended Ended
6.2 September 3, 2015 6.2.12012.0 End of Life Ended Ended
4.5 March 26, 2013 4.5.10022.0 End of Life Ended Ended
4.3 March 31, 2011 4.3.10016 End of Life Ended Ended
4.2 March 10, 2010 4.2.10012 End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET File Security pre Microsoft Windows Server
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
8.0 June 16, 2021
8.0.12010.0
Full Support Until version 9 +1 year Until version 9 +3 years
7.3 April 22, 2021
7.3.12008.0
Full Support Until June 2022 Until June 2024
7.2 September 24. 2020 7.2.12004.2 Limited Support Ended Until June 2022
7.1 February 11, 2020 7.1.12010.0 Limited Support Ended Until June 2022
7.0 January 29, 2019 7.0.12018.0 Limited Support Ended Until June 2022
6.5 February 28, 2017 6.5.12018.0  Limited Support Ended Until December 2022
6.4 September 7, 2016 6.4.12004.0  End of Life Ended Ended
6.3 March 2, 2016 6.3.12006.0  End of Life Ended Ended
6.2 February 25, 2015 6.2.12007.0  End of Life Ended Ended
6.0 December 11, 2014 6.0.12035.0  End of Life Ended Ended
4.5 February 7, 2012 4.5.12017.0  End of Life Ended Ended
4.3 October 18, 2011 4.3.12014  End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Mail Security pre IBM Domino
(predtým ESET Mail Security pre IBM Lotus Domino)
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
8.0 July 15, 2021 8.0.14009.0 Full Support Until version 9 + 1 year Until version 9 + 3 years
7.2 August 25, 2020   Full Support Until July 2022 Until July 2024
7.1 September 10, 2019 7.1.14008.0 Limited Support Ended Until July 2022
7.0 August 16, 2018 7.0.14008.0 Limited Support Ended Until July 2022
6.5 February 28, 2017 6.5.14026.0 Limited Support Ended Until December 2022
6.4 September 7, 2016 6.4.14024.0 End of Life Ended Ended
4.5 May 29, 2012 4.5.14059.0  End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Security pre Kerio
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
6.5 May 29, 2017 6.5.16009 End of Life Ended Ended
5 N/A N/A N/A N/A N/A
4.5 November 6, 2013 4.5.16009 End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
8.0 July 7, 2021 8.0.15006.0 Full Support Until version 9 +1 year Until version 9 +3 years
7.3 April 22, 2021 7.3.15002.0 Full Support Until July 2022 Until July 2024
7.2 August 25, 2020 7.2.15001.0 Limited Support Ended Until July 2022
7.1   7.1.15005.0 Limited Support Ended Until July 2022
7.0 August 16, 2018 7.0.15010.0 Limited Support Ended Until July 2022
6.5 February 28, 2017 6.5.15015.0 Limited Support Ended Until December 2022
6.4 September 7, 2016 6.4.15015.0 End of Life Ended Ended
4.5 June 12, 2013 4.5.15024.0  End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET File Security pre Linux
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
8.1 July 13th, 2021 8.1.685 Full Support Until version 9 + 1 year Until version 9 +3 years
8.0 March 16th, 2021 8.0.375 Limited Support
Ended
(July 13th, 2021)
Until version 9 + 1 year
7.2 December 4, 2020 7.2.574 Full Support March 16th, 2022 March 16th, 2024
7.1 November 14, 2019 7.1.561 Limited Support Ended March 16th, 2022
7.0 July 16, 2019 7.0.1152 Limited Support Ended March 16th, 2022

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET File/Mail/Gateway Security pre Linux/FreeBSD
(predtým ESET File/Mail/Gateway Security pre Linux/BSD/Solaris)
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
4.5 November 15, 2020 4.5.16.0 End of Life Ended
(June, 2020)
Ended
(December 31, 2021)
4.0 November 15, 2011 4.0.10 End of Life Ended Ended
3.0 Q2/2008 3.0.22 End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Virtualization Security pre VMware NSX
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1 January 21, 2016 1.7.1.0 Limited Support Ended TBD

ESET Virtualization Security podporuje vSphere len vo verzii 6.7 a starších.

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Shared Local Cache
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1 December 12, 2014 1.2.5.3 End of Life Ended Ended
(December 31, 2021)

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

Lokálne konzoly na správu produktov ESET
ESET PROTECT
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
9.0 October 28, 2021 9.0.10.0 Full Support Until next major version Until next major version + 2 years
8.1 June 24, 2021 8.1.13.0 Limited Support Ended (October 28, 2021) Until October 2023
8.0 December 9, 2020 8.0.19.0 Limited Support Ended (June 23, 2021) Until June 2023

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Security Management Center
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
7.2 June 11, 2020 7.2.11.3 Limited Support Ended
(December 9, 2020)
Until December 2022
7.1 November 19, 2019 7.1.27.2 Limited Support Ended Until June 2022
7.0 August 16, 2018 7.0.72.3 End of Life Ended Ended
(November 30, 2021)

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Remote Administrator
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
6.5 March 14, 2017 6.5.34.0 End of Life Ended Ended
(December 31, 2020)
6.4 July 19, 2016 6.4.29.0 End of Life Ended Ended
6.3 January 21, 2016 6.3.12.0 End of Life Ended Ended
6.2 September 3, 2015 6.2.11.0 End of Life Ended Ended
6.1 May 20, 2015 6.1.31.0 End of Life Ended Ended
6.1 February 25, 2015 6.1.28.0 End of Life Ended Ended
6.1 December 10, 2014 6.1.21.0 End of Life Ended Ended
5.3 November 19, 2015 5.3.39.0 End of Life Ended Ended
5.2 June 16, 2014 5.2.26.0 End of Life Ended Ended
5.1 October 21, 2013 5.1.34 End of Life Ended Ended
5 May 28, 2012 5.0.119 End of Life Ended Ended
4 April 19, 2010 4.0.138 End of Life Ended Ended
3 December 15, 2008 3.0.105 End of Life Ended Ended
2 November 26, 2007 2.0.110 End of Life Ended Ended
1 June 25, 2005 1.0.17 End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ERA – ESMC pluginy
Kaseya
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
2.7 January 24, 2019 2.7.0 Full support Until next major release N/A

ConnectWise Manage
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.2 August 11, 2021 1.2.7893.24550 End of Life Ended Ended
(August 18, 2021)

Autotask PSA
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.2 August 11, 2021 1.2.7982.26724 End of Life Ended Ended
(August 18, 2021)

Tigerpaw
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.0 January 24, 2019 0.9.501.0 End of Life Ended Ended
(July 30, 2021)

Salesforce
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.0 January 24, 2019 0.10.273 End of Life Ended Ended
(July 30, 2021)

Event Management Extension
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
3.3 May 3, 2017 3.3.0 End of Life Ended Ended
(July 30, 2021)

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

DEM pluginy
DEM pre ConnectWise Automate
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.6 November 17, 2021 1.6.0 Full support Until next major release TBD
1.5 December 23, 2020 1.5.0 Limited Support Ended
(November 17, 2021)
Until November 2022
1.4 January 10, 2020 1.4.0 End of Life Ended
(December 23, 2020)
Ended
(November 17, 2021)

DEM pre Datto RMM
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.2 August 20, 2020 1.2.0 Full support Until next major release TBD
1.1 August 22, 2019 1.1.2 Limited Support Ended Until next major release

DEM pre SolarWinds N-Central
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.1 April 23, 2019 1.1.0 Full support Until next major release TBD
1.0 March 7, 2018 1.0.0 Limited Support Ended Until next major release

DEM pre SolarWinds RMM
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.0 February 17, 2020 1.0.0 Full support Until next major release TBD

DEM pre Ninja RMM
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.1 April 23, 2019 1.1.0 Full support Until next major release TBD
1.0 January 12, 2018 1.0.0 Limited Support Ended Until next major release

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory


Riešenia ESET pre mobilné zariadenia
ESET Endpoint Security pre Android
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
3.0 November 2, 2021 3.0.13.0 Full Support   Until next major release Until next major release + 1 year
2.12 October 6, 2021 2.12.9.0 Limited Support Ended Until November 2022
2.11 March 24, 2021 2.11.2.0 Limited Support Ended Until October 2022
2.10 December 7, 2020 2.10.8.0 Limited Support Ended Until March 2022
2.9 November 16, 2020 2.9.7.0 End of Life Ended Ended
(December 31, 2021)
2.8 June 15, 2020 2.8.12.0 End of Life Ended Ended
(November 2021)
2.7 March 25, 2020 2.7.21.0 End of Life Ended Ended
(June 2021)
1 December 4, 2012 1.2.210.134 End of Life Ended Ended
(February 2015)

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory


Riešenie EDR od spoločnosti ESET
ESET Enterprise Inspector
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.6 June 1, 2021 1.6.1764 Full Support Until next major release Until next major release + 1 year
1.5 November 6, 2020 1.5.1512 Limited Support Ended June 1, 2022
1.4 June 15, 2020 1.4.1363 End of Life Ended Ended
1.3 September 17, 2019 1.3.1145 for Server and WinOS endpoints
1.3.1143 for macOS endpoints
End of Life Ended Ended
1.2 July 20, 2018 1.2.894 End of Life Ended Ended
1.1 March 26, 2018 N/A End of Life Ended Ended
1 N/A N/A End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory


Produkty ESET na šifrovanie a viacúrovňové overovanie
ESET Full Disk Encryption
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1.3 June 29, 2021 1.3.1.x Full Support Until next major release TBD
1.2 June 23, 2020 1.2.4.12 Limited support Ended Until June 29, 2022
1.1 April 2, 2020 1.1.0.0 End of Life Ended Ended
1.0 January 28, 2019 1.047.6.0 End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Secure Authentication
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
3 January 30, 2020 3.0.40.0 Full Support Until next major release TBD
2 March 15, 2016 2.8.23.0 End of Life Ended  Ended
(January 2021)
1 July 25, 2013 1.3.719.0 End of Life Ended Ended
(March 2017)

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Encryption Client
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
5.1 August 31, 2021 5.1.1 Full Support Until next major release TBD
5 December 22, 2020 5.0.8 Limited Support Ended Until August 31, 2022
5 June 25, 2020 5.0.7 End of Life Ended Ended
(December 22, 2021)
5 May 6, 2020 5.0.6 End of Life Ended Ended
5 February 12, 2019 5.0.5 End of Life Ended Ended
4 December 12, 2018 4.9.5 End of Life Ended Ended

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Encryption Server
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
3.3 September 8, 2021 3.3.1 Full Support Until next major release TBD
3.2 June 2020 3.2 Limited support Ended Until September 8, 2022
3.1 February 12, 2019 3.1 End of Life Ended Ended
2 September 27, 2018 2.10.10 End of Life Ended Ended
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory


Cloudové služby spoločnosti ESET
ESET MSP Administrator
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
2 March 24, 2020 2.6.13 Full Support Throughout whole lifecycle N/A
1 February 3, 2020 1.4.2 End of Life Ended Ended
(December 31, 2020)

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Cloud Administrator
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
Cloud 01 September 2018 N/A Full Support Throughout whole lifecycle N/A

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Business Account
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
3 January 4, 2021 3.40.1 Full Support Throughout whole lifecycle N/A

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET License Administrator
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
1 March 17, 2020 1.32.20 Limited support Ended TBD

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Dynamic Threat Defense
Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
August 16, 2018 N/A Full Support Throughout whole lifecycle N/A

Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

Prečo aktualizovať na novú verziu?

Každá nová verzia produktov ESET obsahuje množstvo vylepšení a opráv chýb. Zákazníci s platnou licenciou pre produkt ESET môžu prejsť na najnovšiu verziu toho istého produktu zadarmo.

Bezplatne si aktualizujte svoje produkty ESET a získajte maximálnu ochranu

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa úrovne podpory pre váš konkrétny produkt, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.


Politika životného cyklu produktov ESET platná do 30. júna 2020

V nasledujúcom zozname kliknite na názov svojho produktu ESET a zobrazí sa úroveň podpory, ktorá je pre produkt poskytovaná.

Kliknutím sem zobrazíte popis úrovní podpory pre cloudové služby spoločnosti ESET.

Cloudové služby spoločnosti ESET


 

Poskytovanie podpory počas životného cyklu produktu

Podpora vydaného produktu sa začína tzv. všeobecnou dostupnosťou (General Availability) a zvyčajne prechádza týmito štádiami:

 1. Plná podpora
 2. Obmedzená podpora
 3. Základná podpora

Akonáhle sa stane verejne dostupnou nová hlavná verzia daného produktu, predchádzajúca vydaná verzia produktu prejde z fázy plnej podpory do obmedzenej podpory. Fáza obmedzenej podpory trvá až do vydania ďalšej hlavnej verzie daného produktu. Prvotná verzia vtedy prejde do poslednej fázy, teda do základnej podpory. Po skončení fázy základnej podpory sa produkt dostane na koniec svojho životného cyklu a skončí sa preň poskytovanie podpory. V tomto článku je popísaný štandardný proces. V niektorých prípadoch však môže byť poskytovaná aj rozšírená podpora.

Plná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a vírusovej databázy.
 • Podpora nových operačných systémov a nových verzií operačných systémov.
 • Potvrdené problémy a chyby zabezpečenia programu sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii.
Obmedzená podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a vírusovej databázy.
 • Závažné problémy, napr. keď program alebo niektorá z jeho hlavných funkcií nepracuje správne, spôsobuje nestabilitu systému alebo obsahuje chybu zabezpečenia, sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii, nebudú však opravené všetky chyby.
 • Nové verzie operačných systémov nebudú podporované.
Základná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií vírusovej databázy.
 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená.
 • Produkt viac nie je možné stiahnuť zo serverov spoločnosti ESET.
 • Technická podpora nie je k dispozícii, chyby nebudú opravené.
Koniec životného cyklu
 • Pravidelné aktualizácie vírusovej databázy môžu pokračovať, nie sú však zaručené.
 • Nie je k dispozícii technická podpora ani opravy chýb v programe. Základná podpora môže byť aj naďalej k dispozícii, ale nie je to zaručené.
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET.
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou.
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET.
Aktualizované Dátum vydania najnovšej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET (pole je prázdne, ak je táto informácia nedostupná alebo ak je dátum podobný dátumu vydania hlavnej verzie.
Stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory.
Nasledujúci stav Očakávaná úroveň podpory.
Očakávaný EOL Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory.

 

ESET Endpoint Antivirus

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018
9.0.2032.0

2020-06-30

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.6 24. 8. 2017

6.6.2095.1

2018-11-13 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 14. 3. 2017 6.5.2132.6 28. 11. 2017 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 6. 2016 6.4.2014.0 7. 6. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.3 21. 1. 2016 6.3.2016.0 21. 1. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.2 25. 2. 2015 6.2.2033.0 29. 7. 2015 Základná podpora Koniec životného cyklu Február 2020
6.1 11. 12. 2014 6.1.2227.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Február 2020
5.x 29. 5. 2012 5.0.2272.7 2018-05-22 Základná podpora Koniec životného cyklu december 2020

ESET Endpoint Security

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018
9.0.2032.0

2020-06-30

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.6 25. 2. 2015

6.6.2095.1

2018-11-13 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 14. 3. 2017 6.5.2132.6 28. 11. 2017 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 6. 2016 6.4.2014.0 7. 6. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.3 21. 1. 2016 6.3.2016.0 21. 1. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.2 25. 2. 2015 6.2.2033.0 29. 7. 2015 Základná podpora Koniec životného cyklu Február 2020
6.1 11. 12. 2014 6.1.2227.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Február 2020
5.x 29. 5. 2012 5.0.2272.7 2018-05-22 Základná podpora Koniec životného cyklu december 2020

ESET NOD32 Antivirus Business Edition

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4 2. 3. 2009 4.2.76.0 12. 1. 2012 Základná podpora Koniec životného cyklu December 2020*
3 5. 11. 2007 3.0.695.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

* Toto je všeobecný dátum ukončenia životného cyklu. Na konkrétne trhy sa môžu vzťahovať výnimky.

ESET Smart Security Business Edition

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4 2. 3. 2009 4.2.76.0 12. 1. 2012 Základná podpora Koniec životného cyklu December 2020*
3 5. 11. 2007 3.0.695.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

* Toto je všeobecný dátum ukončenia životného cyklu. Na konkrétne trhy sa môžu vzťahovať výnimky.

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018
8.0.12003.0

2020-08-25

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.10059.0 2018-09-25 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.10011.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.3 21. 1. 2016 6.3.10005.0 22. 3. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.2 3. 9. 2015 6.2.12012.0 20. 10. 2015 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 26. 3. 2013 4.5.10022.0 2014-06-06 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4.3 31. 3. 2011 4.3.10016   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4.2 10. 3. 2010 4.2.10012   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET File Security pre Microsoft Windows Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018 7.1.12006.0 2019-07-02 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.12018.0 2018-08-28 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.12004.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.3 2. 3. 2016 6.3.12006.0 19. 5. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.2 25. 2. 2015 6.2.12007.0 3. 9. 2015 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.0 11. 12. 2014 6.0.12035.0   Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 7. 2. 2012 4.5.12017.0 2015-08-05 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4.3 18. 10. 2011 4.3.12014   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Mail Security pre IBM Domino

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018

7.2.14001.0

2020-08-25

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.14026.0 2018-05-24 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.14024.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 29. 5. 2012 4.5.14059.0 2016-03-15 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET NOD32 Antivirus pre Lotus Domino

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
2 24. 6. 2005 2006.8.2.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Security pre Kerio

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6.5 29. 5. 2017 6.5.16009.0 2018-05-24 Základná podpora Koniec životného cyklu Jún 2022
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 6. 11. 2013 4.5.16009.0 2016-05-17 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018

7.2.15001.0

2020-08-25

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.15015.0 2018-05-24 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.15015.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
4.5 12. 6. 2013 4.5.15024.0 2018-01-16 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Endpoint Antivirus pre Mac

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6.8 25. 9. 2019 6.9.60.3 10. 10. 2019 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.6 25. 5. 2018 6.8.400.0 2019-12-05 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.5 25. 9. 2017 6.5.600.1 21. 12. 2017 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 30. 3. 2017 6.4.246.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.3 19. 9. 2016 6.3.85.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.2 31. 5. 2016 6.2.7.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.1 30. 9. 2015 6.1.16.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Endpoint Security pre Mac

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6.8 25. 9. 2019 6.9.60.3 10. 10. 2019 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.6 25. 5. 2018 6.8.400.0 2019-12-05 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.5 25. 9. 2017 6.5.600.1 21. 12. 2017 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 30. 3. 2017 6.4.246.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.3 19. 9. 2016 6.3.85.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.2 31. 5. 2016 6.2.7.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.1 30. 9. 2015 6.1.16.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Mac OS X

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4.1 27. 7. 2012 4.1.106.1
4.1.94.0 (Mac 10.5)
2018-01-11 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4 2. 8. 2010 4.0.77 6. 12. 2011 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Mobile Security Business Edition pre Symbian

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 22. 4. 2010 1.3.4 11. 5. 2011 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Mobile Security Business Edition pre Windows Mobile

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 22. 4. 2010 1.3.1885 11. 5. 2011 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Endpoint Security pre Android

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
2 25. 2. 2015 2.7.17.0 2019-12-11 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
1 4. 12. 2012 1.2.210.134 2015-06-25 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4 12. 4. 2011 4.0.93.0 2019-05-02 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

ESET File Security pre Linux

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.2 26. 8. 2020 7.2.463   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
7.1 15. 11. 2019 7.1.247   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
7.0 16. 7. 2019 7.0.1152 19. 7. 2019 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

Tento produkt je nástupcom verzie 4.5 a viac nezahŕňa podporu pre FreeBSD.

ESET File/Mail/Gateway Security pre Linux/BSD/Solaris

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4.5 17. 12. 2015 4.5.15.0 2019-05-02 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
4.0 15. 11. 2011 4.0.10 2. 7. 2013 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
3 Q2/2008 3.0.22   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Virtualization Security pre VMware vShield

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 21. 1. 2016 1.0.14.0 2017-11-10 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Virtualization Security pre VMware NSX

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 21. 1. 2016 1.7.1.0 2019-09-20 Obmedzená podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Virtualization Security podporuje vSphere len vo verzii 6.7 a starších.

ESET Secure Authentication

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
2 15. 3. 2016 2.8.23.0 2019-07-09 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
1 25. 7. 2013 1.3.719.0 2016-09-20 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Shared Local Cache

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 12. 12. 2014 1.2.5.0 2017-03-15 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Enterprise Inspector

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 16. 8. 2018 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme

ESET Dynamic Threat Defense

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
aktuálna 16. 8. 2018 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme

ESET Security Management Center

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.1 12. 11. 2019
7.2.11.3
2019-11-12 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
7.0 16. 8. 2018 7.0.72   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

ESET Security Management Center (počnúc verziou 7) je náhradou za ESET Remote Administrator.

ESET Remote Administrator

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6.5*** 14. 3. 2017 6.5.34.0 2017-10-30 Obmedzená podpora Základná podpora december 2020
6.4** 19. 7. 2016 6.4.29.0 19. 9. 2016 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
6.3* 21. 1. 2016 6.3.12.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu
6.2* 3. 9. 2015 6.2.11.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
6.1* 20. 5. 2015 6.1.31.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu
6.1* 25. 2. 2015 6.1.28.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
6.1* 10. 12. 2014 6.1.21.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

*** – pre komponent ERA MDM je od 11. apríla 2019 poskytovaná už len základná podpora.

** – najnovšia verzia, na ktorú môžu zákazníci aktualizovať, bude ESMC v7.1

* – inštalačné súbory pre ERA 6.1 – 6.4 (všetky súčasti) nie sú dostupné v repozitári. Používatelia tak nemôžu vytvárať inštalátory Agenta pre tieto verzie.

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
5.3* 19. 11. 2015 5.3.39.0 2016-09-19 Základná podpora Koniec životného cyklu Jún 2020
5.2 16. 6. 2014 5.2.26.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
5.1 21. 10. 2013 5.1.34   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
5 28. 5. 2012 5.0.119   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4 19. 4. 2010 4.0.138   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
3 15. 12. 2008 3.0.105   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
2 26. 11. 2007 2.0.110   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
1 2003 1.0.17   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

* – ERA 5.3 je vo fáze rozšírenej podpory, ktorá je zameraná na používateľov prechádzajúcich na ESET Security Management Center.

ESET Endpoint Encryption Client

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
5.0 19. 11. 2019 5.0.4   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
5.0 9. 7. 2019 5.0.3   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
5.0 1. 4. 2019 5.0.1   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
5.0 28. 12. 2019 5.0.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 12. 12. 2018 4.9.5   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 4. 5. 2018 4.9.4   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 29. 3. 2018 4.9.3   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 22. 3. 2018 4.9.2   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 26. 10. 2017 4.9.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 3. 8. 2017 4.8.17   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 30. 3. 2017 4.8.16   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 28. 2. 2017 4.8.15   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 12. 1. 2017 4.8.13   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 14. 12. 2016 4.8.12   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 22. 11. 2016 4.8.11   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 8. 9. 2016 4.8.5   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

ESET Endpoint Encryption Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
3.0 28. 2. 2019 3.0.0   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
2.10 27. 9. 2018 2.10.10   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.9 16. 4. 2018 2.9.3   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.9 26. 10. 2017 2.9.2   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.9 3. 8. 2017 2.9.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.8 28. 2. 2017 2.8.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.7 12. 1. 2017 2.7.7   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.7 22. 11. 2016 2.7.1   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.6 19. 9. 2016 2.6.2   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.6 8. 9. 2016 2.6.1   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

 

Rozdielne úrovne podpory poskytované počas životného cyklu cloudových služieb (SaaS) spoločnosti ESET:

Podpora vydanej cloudovej služby sa začína tzv. všeobecnou dostupnosťou (General Availability) a zvyčajne prechádza týmito štádiami:

 1. Plná podpora
 2. Obmedzená podpora
 3. Koniec životného cyklu

Po sprístupnení novej hlavnej verzie sa predchádzajúca hlavná verzia automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Ak sa z nejakého dôvodu stane, že po sprístupnení novej hlavnej verzie sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, táto staršia verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia táto predošlá verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora
 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou hotfixov a servisných vydaní
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov je dostupná
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia sa aktualizuje
Obmedzená podpora
 • Cloudová služba nie je aktívne vylepšovaná
 • Funkcionalita a dostupnosť môže byť obmedzená
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené
Koniec životného cyklu
 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov nie je dostupná
 • Základná alebo žiadna technická podpora, chyby sa neopravujú, dokumentácia sa neaktualizuje

 

ESET MSP Administrator

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Koniec životného cyklu Navrhovaný postup migrácie Poznámka
1 3. 2. 2020 1.4.2 Obmedzená podpora Nie je k dispozícii Do konca živ. cyklu 31. 12. 2020 Prechod na EMA v2 Nie je k dispozícii
2 24. 3. 2020 2.3.29.1 Plná podpora Počas celého živ. cyklu Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii

 

ESET Business Account

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Koniec životného cyklu Navrhovaný postup migrácie Poznámka
3 24. 3. 2020 3.34.1 Plná podpora Počas celého živ. cyklu Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii

 

ESET License Administrator

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Koniec životného cyklu Navrhovaný postup migrácie Poznámka
1 17. 3. 2020 1.32.20 Obmedzená podpora Nie je k dispozícii Do konca živ. cyklu Zverejníme Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)